Voorwaarden werkschoenenbaas.nl

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DEMO-DESIGN  (werkschoenenbaas.nl)

Hoofdstuk I  Algemeen

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities

 

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden, zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die Demo-Design sluit met opdrachtgevers, zoals gedefinieerd in deze Voorwaarden.

 

1.2. De “Overeenkomst”is de wilsovereenstemming of rechtsverhouding tussen Demo-Design en Opdrachtgever waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Deze Voorwaarden zijn Derhalve eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en facturen van Demo-Design .

 

1.3. De “Opdrachtgever”is de (rechts)persoon of organisatie die producten van Demo-Design koopt.

 

1.4. “Producten” zijn alle zaken die door Demo-Design worden verkocht in het kader van haar normale bedrijfsvoering.

 

1.5. Voor zover in deze Voorwaarden of de Overeenkomst wordt verwezen naar een Internationaal gedefinieerd beding (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend EXW, CIF, DDP etc.) heeft dit beding de betekenis die daaraan moet worden toegekend op grond van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2000.

 

1.6. Schriftelijke bedingen waarmee uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze Voorwaarden

tussen Demo-Design en een Opdrachtgever of schriftelijke aanbiedingen van Demo-Design onder andere, maar niet uitsluitend in periodiek verschijnende prijslijsten, bijvoorbeeld

met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders, transportkosten, etc.

gaan vóór, en treden in de plaats van de bepalingen in deze Voorwaarden die dezelfde onderwerpen betreffen. Bij een schriftelijke beding tussen Demo-Design en een Opdrachtgever kunnen tevens bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk Niet van toepassing worden verklaard op de betreffende Overeenkomst.

 

1.7. Indien deze Voorwaarden ooit van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst tussen Demo-Design en een Opdrachtgever zijn deze Voorwaarden telkens van toepassing op Toekomstige en/of vervolgovereenkomsten tussen Demo-Design en Opdrachtgevers, ook Wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze Voorwaarden wordt verwezen.

 

Hoofdstuk II Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 2 Aanbiedingen en Bestellingen

 

2.1. Alle aanbiedingen van Demo-Design, mondeling of schriftelijk gedaan, waaronder aanbiedingen opnemen in een prijslijst, zijn vrijblijvend tenzij Demo-Design in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk verklaart dat een aanbieding niet vrijblijvend is.

 

2.2. Na aanvaarding door Opdrachtgever van een door Demo-Design gedaan aanbod, heeft Demo-Design het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding Van het aanbod te herroepen.

 

2.3. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Demo-Design van een bestelling van een Opdrachtgever of doordat Demo-Design een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke levering van de bestelde zaken. Demo-Design behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. Laagste prijsgarantie. Deze is alleen van toepassing als de bestelling nog geen order is.

Wanneer de bestelling definitief een order is kan hierop niet meer worden teruggekomen.

 

Artikel 3 Prijzen

 

3.1. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in een aanbieding van Demo-Design zijn gebaseerd op de soort en het aantal Producten genoemd in desbetreffende aanbieding. Indien een bestelling met betrekking tot de aard, soort of aantal van het Product of Andere voorwaarden van de bestelling afwijkt of afwijken van de aanbieding is Demo-Design niet gebonden aan de prijzen en voorwaarden van haar aanbieding.

 

3.2. Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen en heffingen (waaronder begrepen omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en exclusief overige kosten zoals van verzekering en transport. Alle bedragen luiden in Euro’s.

 

3.3. Demo-Design is gerechtigd de prijzen van de te leveren Producten eenzijdig te verhogen Demo-Design stelt de Opdrachtgever, indien redelijkerwijs mogelijk, tenminste een maand Vóór het intekenen schriftelijk op de hoogte van de verhoging.

 

3.4. In het geval Demo-Design eenzijdig een verhoging van meer dan 5% van de overeengekomen prijzen vaststelt, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op deze grond ontbindt, is Demo-Design niet verplicht de schade te vergoeden die de Opdrachtgever mogelijkerwijs Leidt als gevolg van de ontbinding.

 

Artikel 4 Betaling

 

4.1. Demo-Design heeft te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen of levering onder rembours te verlangen.

 

4.2. Demo-Design behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

 

4.3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de in de factuur vermelde wijze. Indien de Opdrachtgever aanleiding ziet de hoogte van de factuur te betwisten, dient hij dit schriftelijk te doen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn kan de Opdrachtgever geen beroep meer doen op de onjuistheid van de factuur.

 

4.4. Betaling geschiedt onder vermelding (van het factuurnummer) van de factuur waarvoor de betaling wordt verricht. Bij het ontbreken van de vermelding van het factuurnummer, geldt het bepaalde van artikel 6:43 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

4.5. Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

4.6. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever derhalve zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist van Rechtswege in verzuim.

 

4.7. Bij achteraf betalingen via Billink worden extra kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Gevolgen van Verzuim van de Opdrachtgever

 

5.1. Zodra Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van een of meerdere verbintenissen jegens Demo-Design worden alle op dat moment nog niet opeisbare vorderingen van Demo-Design Op die Opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

5.2. In geval van verzuim van de Opdrachtgever is Opdrachtgever een rente verschuldigd van

1.5% voor elke maand of gedeelte waarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale opeisbare bedrag (inclusief omzetbelasting en kosten) dat niet is voldaan.

 

5.3. In geval van verzuim van Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht alle

buitengerechtelijke incassokosten van Demo-Design te vergoeden. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met

een minimum van € 70,-, Demo-Design is niet gehouden om aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot vernoemd percentage c.q. bedrag daadwerkelijk

door haar zijn gemaakt.

 

Artikel 6 Levering van Producten/Levertijd/Retourneren

 

6.1. De in een Overeenkomst vermelde levertijd is indicatief. Aan overschrijding van de levertijd kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een door Demo-Design genoemde levertijd brengt Demo-Design niet in verzuim. De Opdrachtgever Heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect, als gevolg van Overschrijding van de in de Overeenkomst vermelde of op andere wijze overeengekomen Levertijd.

 

6.2. De in de Overeenkomst vermelde levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode waarin de Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enigerlei verplichting jegens Demo-Design of de periode waarin Demo-Design gerechtigd is zich op enig opschortingrecht Of overmacht te beroepen.

 

6.3. Zodra Demo-Design de bestelde Producten in haar magazijn voor aflevering aan

Opdrachtgever gereed heeft staan, zal zij dit melden aan de Opdrachtgever.

 

6.4. Aflevering geschiedt doordat Demo-Design de Producten op een door haar bepaalde plaats van haar bedrijfsterrein gereed zet waar deze Producten na ondertekening van een ontvangstbewijs door de Opdrachtgever in ontvangst kunnen worden genomen. Nadat de Producten in ontvangst zijn genomen zijn deze voor risico van de Opdrachtgever.

 

6.5. Indien een periode verstrijkt van acht dagen nadat Demo-Design de Opdrachtgever heeft gemelde dat de Producten voor aflevering gereed staan, zonder dat deze Producten door de Opdrachtgever worden opgehaald, gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever. Voorts wordt Opdrachtgever een Demo-Design vanaf dit tijdstip een Vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het bedrijfsterrein van 1% van het Factuurbedrag per week, of een gedeelte daarvan dat de Producten op het bedrijfsterrein Gereed staan.

 

6.6. Indien Demo-Design en Opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Demo-Design de producten op een door de Opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen, heeft Demo-Design aan de verplichting voldaan door de producten éénmaal op het adres aan te bieden. De ontvangstop dit adres is voor risico van de Opdrachtgever. Demo-Design is niet gehouden te onderzoeken of de persoon die de producten ontvangt daartoe bevoegd is of te onderzoeken of de Opdrachtgever het juiste adres heeft opgegeven. Indien bij bezorging

de producten niet in ontvangst worden genomen geldt hetgeen in de Voorwaarden overigens is bepaald omtrent aflevering, met dien verstande dat het risico van de zaak over gaat op de Opdrachtgever vanaf het tijdstip dat de producten ter aflevering aan het opgegeven adres zijn geboden.

 

6.7. Het is Demo-Design toegestaan om de aflevering van producten in gedeelten te doen plaats vinden. Voor elk gedeelte gelden afzonderlijk de bepalingen omtrent aflevering in deze Voorwaarden.6.8. Wilt u uw product ruilen of uw geld terug binnen de gestelde tijd? De retour (portokosten) zijn voor rekening van de klant. Wanneer u uw product wilt ruilen sturen wij wel weer franco het gewenste product toe.

 

Artikel 7 Gebreken bij Aflevering

 

7.1.  Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en of de Producten uitwendig waarneem- bare gebreken vertonen. Dergelijke gebreken dienen onverwijld gemeld te worden op de ontvangstbevestiging.

 

Indien op de Ontvangstbevestiging geen uiterlijk waarneembare gebreken zijn gemeld wordt vermoed dat de Producten zonder dergelijke gebreken zijn afgeleverd.

 

7.2. Niet uiterlijk waarneembare gebreken moeten binnen 2 weken na ontdekking, of het tijdstip waarop de gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, aan Demo-Design  worden gemeld. Melding van niet waarneembare gebreken dient in elk geval te geschieden binnen een termijn van drie maanden na aflevering . Na afloop van deze termijn kan de Opdrachtgever geen vordering meer instellen jegens Demo-Design op de

grond dat de producten gebreken vertonen of anderszins niet aan de Overeenkomst beantwoorden, hieronder is in elk geval begrepen een vordering strekkende tot herstel vervanging van de zaak of schadevergoeding en het beroep op ontbinding van de Overeenkomst.

 

7.3. Bij tijdige melding van gebreken zal , indien Demo-Design voor zover de melding naar oordeel gegrond is , overgaan tot herstel of vervanging van het gebrek, hetzij tot

vergoeding van de waardevermindering van het Product als een gevolg van het gebrek zulks uitsluitend ter keuze van Demo-Design. In geen geval zal de waarde van de prestatie die

verricht Demo-Design naar aanleiding van de melding van het gebrek de prijs van het gebrekkige gedeelte van de geleverde producten verstijgen. Demo-Design is niet

aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek. Evenmin is Demo-Design gehouden enige andere prestatie te verrichten dan de prestatie die zij heeft gekozen

ingevolge deze bepaling.

 

7.4 Afgeleverde zaken worden niet teruggenomen door Demo-Design , tenzij Demo-Design de zaken wenst terug te nemen als maatregel om tijdig gemelde gebreken te herstellen.

Indien en Demo-Design Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. Producten door de Opdrachtgever geretourneerd

mogen worden, zal Opdrachtgever de gehele bestelling retourneren. De Producten dienen in oorspronkelijke staat te zijn en zich in hun originele verpakking te bevinden. De kosten

van retourzendingen, inclusief transportkosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de Producten met instemming van  zij Demo-Design n geretourneerd op basis van een

gegronde melding van gebreken. zal de Demo-Design Opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze Producten crediteren, verminderd met de gemaakte kosten in verband met het

terugnemen en het bedrag van de waardedaling van de Producten.

 

Artikel 8 Bewerkte Producten

 

8.1. Indien van de Op Demo-Design drachtgever opdracht krijgt tot levering van Producten die overeenkomstig de wens, van Opdrachtgever worden voorzien van een (gedrukte)

afbeelding of een andere bewerking, dient de Opdrachtgever tijdig te zorgen voor duidelijke instructies en reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit dat nodig is voor

de uitvoering van de opdracht.

 

8.2.  is uitsluitend Demo-Design gehouden voorafgaand aan de aflevering een drukproef of monster ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden, indien dat vóór of bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht zich een Demo-Design drukproef c.q. een monster te tonen aan Opdrachtgever, welke drukproef of monster geacht wordt door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen daarna de drukproef of het monster schriftelijk en onder opgave van redenen heeft afgewezen. Opdrachtgever accepteert bij voorbaat geringe afwijkingen van de drukproef of het monster. Onder geringe afwijkingen vallen

in elk geval, maar niet uitsluitend, verschillen in kleurschakeringen. Aan dergelijke afwijkingen kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen jegens . Demo-Design

 

8.3. Alle kosten in verband met de door te verricht Demo-Design en werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van bewerkte Producten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

8.4. Demo-Design is gerechtigd om maximaal 10%meer ofminder dan het door Opdrachtgever bestelde aantal bewerkte Producten aan Opdrachtgever te leveren en bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

8.5. Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen maar niet uitsluitend auteursrechten, modellenrechten e.d., die verband houden met of rusten op de door bewerkte Demo-Design producten komen toe aan Demo-Design

 

8.6. Opdrachtgever draagt alle (hulp)materialen die zij aan Demo-Design ter beschikking heeft gesteld en die Demo-Design nodig heeft voor de bewerking van aan Opdrachtgever te leveren Producten, waaronder, maar niet uitsluitend mallen, films en goldmasters in eigendom over aan Demo-Design van (hulp) materialen (vorm) vereisten in acht dienen

te worden genomen, of enige nadere handeling moet worden verricht, zal de

Opdrachtgever aan de voltooiing of verrichting daarvan zijn medewerking verlenen.

 

8.7. Alle kosten die Demo-Design in verband met de door Demo-Design te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking aan de bewerkte Producten maakt, worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

8.8. De bepalingen van titel 7, Afdeling 1 van boek 7 Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige bepalingen van boek 7 Burgerlijk Wetboek die aanverwante zaken regelen zijn niet van toepassing op de werkzaamheden die Demo-Design ten behoeve van de Opdrachtgever verricht zoals bedoeld in het onderhavige artikel.

 

Artikel 9 Overmacht

 

9.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan(verdere)

nakoming van de Overeenkomst door Demo-Design redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen export- en/of

import verboden, een door een derde aan Demo-Design opgelegd verbod om producten te leveren vanwege strijd met rechten van industriële of intellectuele eigendom van een

derde, staking, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan grond- en/of hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen,

oproer en maatregelen van hogerhand, zulks ongeacht of deze omstandigheden zich

voordoen bij Demo-Design of bij haar leveranciers.

 

9.2. In geval van overmacht aan de zijde van Demo-Design heeft Demo-Design het recht om, naar keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Demo-Design verplicht is enige door de

Opdrachtgever geleden schade te vergoeden. Een dergelijke overmacht verschaft de

Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst geheel of partieel te ontbinden tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade die zij lijdt als gevolg van de overmacht aan de zijde, Demo-Design zo groot is dat van de Opdrachtgever of de Leverancier niet gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst voor het niet nagekomen gedeelte in stand laat.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 

10.1. Alle door Demo-Design aan de Opdrachtgever geleverde producten worden overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever alle vorderingen van Demo-Design op de Opdrachtgever heeft voldaan.

 

10.2. Het bepaalde in lid 1 geldt tevens voor vorderingen van Demo-Design wegens het door de

Opdrachtgever te kort schieten in de nakoming van een Overeenkomst.

 

10.3. Indien Demo-Design goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in zijn betalings- verplichtingen jegens  Demo-Design zal te kort schieten, is Demo-Design gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen

Producten. De marktwaarde is in geen geval hoger dan de oorspronkelijk koopsom, verminderd met de door Demo-Design in verband met de terugneming gemaakte kosten

 

en eventuele oudere bedragen ten aanzien waarvan Demo-Design zich jegens de Opdracht- gever op verrekening kan beroepen.

 

Artikel 11 Ontbinding/Opschorting/Verrekening

 

11.1. Demo-Design heeft het recht om, onverminderd haar rechten op grond van de wet, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever of bij een ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen bij de Opdrachtgever.

 

11.2. De Opdrachtgever heeft niet het recht om zich jegens Demo-Design op het recht van ontbinding, opschorting, retentie of verrekening te beroepen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 

12.1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Demo-Design, is  n Demo-Design iet aansprakelijk voor schade die door de Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van een gedraging van Demo-Design (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins.

 

12.2. In geval Demo-Design aansprakelijk is voor schade geleden door de Opdrachtgever is de schade die Demo-Design gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de geleverde Producten waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of, indien

dit niet is vast te stellen, de factuurwaarde van de Producten die zijn geleverd aan Opdrachtgever op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

 

Artikel 13 Vrijwaring en Schadeloosstelling

 

De Opdrachtgever vrijwaart en zal Demo-Design schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst.

 

Hoofdstuk III Slotbepalingen

 

Artikel 14 Wijzigingen

 

14.1. Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de Overeenkomst in deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze zijn vastgelegd in een door Demo-Design ondertekend geschrift.

 

14.2. Zodra deze Voorwaarden, met mogelijke wijzigingen, aanvullingen of veranderingen toepassing zijn, vervallen alle andere afspraken die daarvóór tussen partijen golden.

 

Artikel 15 Partiële Nietigheid

 

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet geldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst inhoud wordt gegeven.

 

Artikel 16 Voorrang Nederlandse Tekst

 

Voor zover van deze Voorwaarden een versie in omloop wordt gebracht in een andere taal dan het

Nederlands, geldt desalniettemin voor de uitleg van de Voorwaarden de Nederlandse tekst.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

 

De Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 september 2006.

 

Artikel18 Rechtskeuze en Forumkeuze

 

18.1. Op de rechtsverhouding tussen Demo-Design en haar Opdrachtgever is uitsluitend  net

Nederlands recht van toepassing.

 

18.2. Aile geschillen tussen Demo-Design en haar Opdrachtgevers in verband met of voort­ vloeiende uit een Overeenkomst zullen door partijen  uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland.